Ледогенератори

Ледогенератори за производство на лед на люспи с висок капацитет за промишлени цели. Производителност за денонощие: 130, 400, 800, 1500, 2500 и 5000 кг. Лед с дебелина 2-3 мм и температура -8 оС.