Политика за поверителност

Администратор: Иноватек ЕООД, ЕИК: 200983990, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас 8008, ул. Транспортна №37, e-mail: inovatec@sidorenko.net.

Иноватек не изисква от Вас регистрация или предоставяне на лични данни при разглеждане и осъществяване на достъп до информацията в този уеб сайт.

При използване на сайта и по-конкретно при изпращане на запитване за продукт или услуга е възможно да изискаме от Вас някои лични данни, като например Вашите имена, e-mail адрес или телефонен номер. Предоставените от Вас данни служат само и единствено за връзка на служителите на Иноватек с Вас с цел предоставяне на поисканата информация/услуга.

Иноватек обработва събраните лични данни само за целите, за които те са предоставени. При обработката на лични данни Иноватек взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба или разкриване. Иноватек не предоставя събраните лични данни на трети страни. 

Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на личните данни по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

Станка Железова, тел. 056 874010, e-mail - stanka.zhelezova@sidorenko.net